Zaniklé obce regionu

Historické oddělení zpracovává historii zaniklých obcí regionu jako dlouhodobý vědecký úkol. Celá práce je rozčleněná do tří oblastí: Slavkovský les, Sokolovská pánev, západní Krušné hory. S prací našich historiků se můžete dále podrobněji seznamit podle jednotlivých oblastí. (Klikni v levém sloupci na požadovanou oblast.)

Na Sokolovsku se nachází velké množství lokalit s pozůstatky lidských sídel. Jedná se o sídelní celky (vesnice, osady, městečka), ale také o jednotlivé usedlosti, mlýny, pily, hamry nebo myslivny. Systematickým výzkumem, případně dokumentací těchto zaniklých lokalit se v minulosti nikdo příliš nezabýval. Výjimku tvořil již zesnulý prof. Vladimír Prokop st., který kromě mnoha novinových článků napsal k dané problematice i několik publikací. Několik autorů se zabývalo zaniklými vesnicemi nebo památkami spíše okrajově na stránkách regionálního tisku nebo ve sbornících. Přitom zájem veřejnosti o tuto problematiku byl a stále je dosti značný. Za minulého režimu nebyl zájem vytahovat na světlo doklady o mnohdy zbytečném zániku velkého množství lidských sídel, ať již z důvodů blízkosti hraničního pásma, zřízení vojenského prostoru ve Slavkovském lese nebo neschopností dosídlit obce po odchodu původního německého obyvatelstva. Dolová a stavební činnost a mnohdy i nezájem a arogance odpovědných funkcionářů se podepsaly pod likvidací dalších sídel. Pomineme-li válečné události, není ve střední Evropě v mírové době horší příklad ničení lidských sídel. Pracovníci historického oddělení KM Sokolov si v rámci badatelského úkolu dali za cíl postupně zmapovat a zdokumentovat místa a zbytky původní zástavby, podle možností vyhledat a zpracovat archivní materiály o historii sídel a důvodech a příčinách jejich zániku. Součástí této práce je i shromažďování dobových fotografií a pohlednic. Nejedná se o lehký úkol, protože k mnoha lokalitám chybí archivní materiály nebo jsou ve velmi zlomkovité formě. Pracovníci historického oddělení rádi přivítají jakékoliv informace k dané problematice, ať již formou písemných dokumentů, starých fotografií a pohlednic nebo vzpomínek pamětníků.  

Při tvorbě stránek byly použity pohlednice a fotografie:

1.      archivní fotografie ze sbírek KM Sokolov

2.      pohlednice ze sbírky p. Jiřího Johna ze Sokolova

3.      fotografie z podnikového archivu Sokolovské uhelné a.s.

4.      pohlednice z archivu Heimatverband der Falkenauer e. V.  

Pokud nám bude štěstí přát (po ekonomické stránce), měla by být pro zájemce v roce 2005 publikace shrnující tuto tématiku.

 


,