Mineralogické a geologické sbírky
Oddělení přírodovědné  
Mineralogické a geologické sbírky Krajského muzea Sokolov vycházejí z pestrosti surovinové základny regionu. Sokolovsko vždy vynikalo značným přírodním bohatstvím, jehož těžba a zpracování ovlivnilo charakter regionu a rozvoj jednotlivých průmyslových odvětví. Asi bychom marně hledali na mapě České republiky druhou oblast, kde se na tak malém území nalézají prakticky téměř všechny možné typy těžených surovin. Ať již se jedná o rudy barevných kovů (např. cín, wolfram. měď, olovo, zinek, stříbro, bismut, zlato, železo, aj.), z nichž mnohé ve své době hrály velmi významnou úlohu v dějinách Evropy, energetické zdroje v podobě zásob hnědého uhlí, tradiční nerudní suroviny (kaolín, živce, baryt, fluorit, jíly), nerudní suroviny moderních technologií (andaluzit, wollastonit, titanové jíly), uranové rudy nebo dokonce i lokality drahých kamenů. Nelze zapomenout ani na bohatství relativně běžného kamene, ať již kvalitní suroviny pro stavební průmysl nebo speciální materiály (žuly, čediče, pokryvačské břidlice, hadce, aj.). 
Z výše uvedeného výčtu vyplývají také sbírkové možnosti muzea. Místní materiál je často doplňován o srovnávací vzorky z podobných českých, ale i světových lokalit. Hlavní základ sbírek je tvořen mineralogicky nejzajímavějším fenoménem oblasti, tj. nerosty cíno-wolframových ložisek Slavkovského lesa i Krušných hor. Pestrost nerostných druhů a kvalita místních vzorků je předurčuje pro uložení v depozitářích a prezentaci veřejnosti. Velmi zajímavé jsou i nerosty hnědouhelných pánví. Vzorky z ostatních typů ložisek (uran, měď, olovo, apod.) jsou zastoupeny již méně, především z důvodů dřívějšího ukončení těžby nebo i jejího utajování (Oloví, uranová ložiska Slavkovského lesa, apod.) nebo třeba malé druhové pestrosti lokality (např. Tisová u Kraslic). 
Sbírky jsou v současné době veřejnosti vystaveny ve čtyřech samostatných expozicích v objektech v Horním Slavkově, v Krásně a v Sokolově. V zámku v Sokolově je vystavena základní ukázka nerostných surovin Sokolovska zařazená do úvodní části stálé expozice. Jsou zde ukázky rud, ale i nerostů hnědouhelných pánví. Prezentujeme zde i nejstarší na světě známé meteorické železo nalezené kolem roku 1400 u blízkého Lokte. V muzeu v Horním Slavkově jsou představovány především nerosty a horniny cíno-wolframových ložisek, které se nalézají v okolí města. V Krásně jsou umístěny dvě expozice. První ukazuje ložiskovou sbírku z lokality Krásno doplněnou o některé srovnávací vzorky z jiných lokalit. Druhá expozice nese název Rudní ložiska České republiky těžená po roce 1945 a představuje rudní ukázky největších těžených rudních ložisek v Českém masívu. Zbytek (největší část) sbírkového fondu je uložen v depozitářích slouží pro pořádání příležitostných výstav a pro vědecké účely.

26. březen 2014, Ing. Pavel Beran
 
Obrazová příloha